#OT345. Spørgetime om udvikling, talenter og uvaner. Klint 2004

#OT345. Spørgetime om udvikling, talenter og uvaner

Afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den  10.09.2004

Herunder kan du se en video med en anden spørgetime om samme emne.

#OT030. BODØ 04. Spørgetime om søvn, helse, sygdom, skæbne og sundhed, Bodø. 2018

 

Genetisk betingede sygdomme

Centralt i Martinus’ udviklingslære er opsummeringen af erfaringsdannelse i skabeevnens talentkerner. Selv om talentkerner kan beskadiges ved livsstilssynder, uvaner, misbrug og laster, vil udviklingen alligevel gå fremad mod nye højder.

Set ud fra de kosmiske analyserfindes der imidlertid en klar og entydig årsag til dannelsen af defekte gener. De fysiske forhold, som Martinus angiver som årsag til talentkerneødelæggelse og genetiske defekter, behandles i bogen “Den ideelle føde” og Det Evige Verdensbillede, bog 5 med symbolerne nr. 45-77

Martinus viser, at årsagen til genetiske defekter dybest set er livsstilssynder eller en livssaboterende levevis.

Man kan konstatere, at sygdomsgener kan bevares i genpuljen igennem lang tid. Set på baggrund af darwinismen kunne man undre sig over, at sygdomsgener ikke bliver bortselekteret, når de ikke giver nogen overlevelsesfordel. Men kosmisk set findes der en logisk forklaring på, at de bliver fastholdt i genpuljen på trods af den manglende overlevelsesfordel. Talentkerner med defekter, der er forårsaget af livsstilssynder, er årsagen til, at de tilsvarende sygdomsgener bliver belivet og fastholdt i genpuljen.

Det kan i fremtiden blive en stor forskningsopgave at undersøge, om der kan påvises en korrelation mellem forekomsten af en specifik livssaboterende levevis og den følgende hyppighed af specifikke sygdomsgener.

Sygdom er vejen til sundhed

Mennesket har fri vilje til at betjene sig af de eksisterende livslove og energier. Ifølge de kosmiske analyser giver en fejlagtig anvendelse af energierne ubehagelige konsekvenser og erfaringer i form af sygdom. Men en sygdomserfaring er i virkeligheden et ubehageligt gode, fordi den viser forskellen på en rigtig og en forkert levevis. Set i det store perspektiv er sygdom således vejen til sundhed! –

En levevis, der saboterer de naturlige funktioner, virker ifølge Martinus ikke alene ødelæggende på kroppen i det enkelte liv, men også ødelæggende på talentkernerne i X2, der er hovedsædet for skabeevnen, der ligger til grund for hele individets fremtræden. Skabeevnen er den dybeste årsag til skabelsen af den fysiske krop. Talentkernerne for organskabelse kan ved livsstilssynder, laster og vanemæssigt misbrug blive så ødelagt, at det ikke er muligt at skabe et normalt eller sundt legeme.

Martinus arbejder med et af symbolerne

Fejlagtig levevis og ikke tilfældigheder er årsagen til medfødte sygdomme

Martinus skriver i “Den ideelle føde”: “Når jeg her giver disse enkelte svage konturer af problemet, er det kun for at vise, at ingen medfødte tendenser er uskyldigt påførte, men at disse i absolut alle tilfælde vil være identiske med resultater af individets egen vandel i tidligere liv eller tilværelser. Thi da ethvert diskarneret individ udgør en “bølgelængde”, og dennes karakter udgøres af de vaner og tilbøjeligheder, opbyggelser og nedbrydelser af skabeevnen, individet i dets sidste forudgående fysiske inkarnationer opelsker, og denne særlige begrænsning af “bølgelængden” betinger tilsvarende særlig indstilling af “apparaterne” for sin “modtagelse” kan intet diskarneret individs “åndsglorie” blive tiltrukket af noget “apparat”, hvilket vil sige medium eller forældre, der ikke på en eller anden måde er indstillet på samme “bølgeområde”.

Det er denne guddommelige anordning, der betinger, at køer ikke føder bjørneunger, at bjørne ikke føder elefanter, at elefanter ikke føder mennesker eller lignende, men at hver art af levende væsener netop føder de for sin art særligt passende individer. Men ligesom de evige love således her betinger eller garanterer arternes rigtige fødsler, således betinger de samme love også, at de defekte og de fuldkomne individer får de for hver især særligt passende fødsler, således at intet individ ved arvelighed kan påføres tendenser, gode eller slette, som det ikke oprindeligt selv er ophav til”(Bog nr. 5, kap. 9).

Fejlagtig levevis og ikke tilfældigheder er årsagen til medfødte sygdomme

Hvad er årsagen til medfødte sygdomme?

Fra materialistisk hold ville man sige, at årsagen til en given sygdom ligger i den forkerte sekvens af de fire kvælstofbaser i dna-molekylet. Denne fejl kan være nedarvet fra forældrene eller opstået ved en mutation. Men de kosmiske analyser påviser som sagt en dybere årsag. Det er en naturlov, at mennesket kommer til at tage konsekvensen af sine handlinger. Der findes ingen virkning uden årsag. Fejlen på genet er ikke årsagen, men derimod kun en virkningaf en tidligere usund levevis. Virkningerne af en bestemt usund levevis er en beskadigelse af bestemte åndelige talentkerner, der repræsenterer væsenets skabeevne og dermed de formdannende kraftfelter, som aktiveres under fosterdannelsen. Defekte talentkerner kan fremkalde sådanne mutationer, at resultatet bliver sygdomsgener. Et sygdomsbærende gen koder netop for den sygdom, der svarer til en svækkelse af en bestemt naturlig funktion. Sygdomsgener er således kun udtryk for den mekaniske side ved en skade, der er opstået i talentkernerne som følge af bevidsthedens fejlagtige brug af energierne.

Når man bliver ved med at kaste grus i maskineriet, går det i stykker til sidst. Hvis man bliver ved med at sabotere en naturlig funktion, bliver den til sidst helt ødelagt. Uregelmæssig spisning, overspisning, for mange søde sager, for fed mad, for meget hvidt mel og sukker eller generelt fejlagtig ernæring, medicinmisbrug, tobak, alkohol og andre giftige nydelsesmidler kan være med til at ødelægge talentet for et normalt stofskifte.

Martinus på Martinus Institut i sin dagligstue, der i dag er indrettet som museum, Martinus Mindestuer, der kan beses efter aftale. www.martinus.dk og info@martinus.dk
Martinus ved skrivebordet på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Hvad er konsekvensen af daglig overspisning og uregelmæssige spisevaner?

En medarbejder spurgte engang Martinus, hvordan man kunne komme af med overvægt, hvortil han svarede, at det var ikke så let, for det var en organisk tendens. En skade, der skyldes en gentagen fejl over en meget lang tidsperiode, kan kræve lige så lang tids normal levevis for at blive rettet op igen. Vejen tilbage til sundhed er at begynde at leve sundt igen.

Hvis man dagligt spiser for meget, virker det som en overbelastning af fordøjelsen og stofskiftet, og det kan blive til en sådan vane, at man ikke længere lægger mærke til, at man spiser for meget. En daglig overspisning bliver til en daglig underminering af de naturlige anlæg for et sundt og normalt stofskifte. Spisevægring og gentagne slankekure kan også forstyrre de normale funktioner og føre til kommende organiske skader. Anoreksi og bulimi kan også have deres rødder i spisemæssige uregelmæssigheder i tidligere tilværelser.

Sygdomsforløb over flere inkarnationer

Ved udskejelser og tilvænning til uheldig ernæring og skadelige nydelsesmidler kan en ødelagt stofskifteevne i værste tilfælde følge individet gennem flere inkarnationer.

Martinus: “Med hensyn til den omtalte uheldige ernæring kan denne altså indvirke således på individets skabeevne, at samme individ blandt andet bliver ude af stand til opbygge normale stofskifteorganer i sit fysiske legeme ved en ny inkarnation. Virkningen heraf bliver, at samme legeme lige fra fosterdannelsen bliver genstand for alt for megen fedme. At et sådant individ fortrinsvis fødes hos forældre med lignende tendenser, eller hvis det har nedbrudt sin skabeevne ved drikkeri og derved fortrinsvis fødes hos drikfældige forældre eller på andre måder fødes hos forældre, der har de samme gode eller slette tilbøjeligheder som det selv, skyldes ganske naturligt loven for tiltrækning og frastødning”(Den ideelle føde, kap 9).

Hvad er narko-animalsk ernæring?

Den narko-animalske ernæring inkluderer animalske kødprodukter, øl, vin og spiritus samt tobak og narkotika, og den er ifølge Martinus meget ødelæggende for sundheden. Selv om det af de fleste anses for naturligt og rigtigt at spise kød, mener Martinus, at det for mennesket af i dag er at betragte som en last. Frigørelsen fra kødspisningen består i en tilvænning til naturlige produkter, så den forkvaklede smagsevne kan omskabes til igen at reagere imod de for organismen skadelige stoffer. Før tilvænningen til tobak og alkohol reagerede smagssansen også meget stærkt mod disse produkter.

Effekten af de mange sygdomme

Menneskenes overgang til den rigtige menneskeføde sker ifølge Martinus ikke kun ved almindelig oplysning i form af skrift og tale, men også ved den erfaringsdannelse og de sygdomme, der følger af at underminere sundheden med den narkotisk-animalske ernæring.

Martinus: “Og det er denne underminering, der i form af alle eksisterende organiske sygdomme er den største agitator for menneskenes udvikling hen imod den virkelige menneskeføde. Og da sygdommene tager til i samme grad som menneskenes ernæringsforvildelser tager til, og en absolut sundhed eller sygdomsfri tilværelse dermed er umulig, så længe lasten eller den narkotisk-animalske ernæringskilde bibeholdes, vil alle mennesker gennem deres organiske lidelser og sygdomme til sidst blive ført mod en renere ernæringskilde, mod den absolutte sundhed” (Bog nr.5, kap. 8).

Ole Therkelsen
oletherkelsen.dk
www.martinusshop.dk

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen