Læs eller download en teosofisk bog om meditation af Hermann Rudolph

https://oletherkelsen.dk/wp-content/uploads/2016/12/SCAN-PDF-Hermann-Rudolph.-Meditation-En-teosofisk-andagtsbog-med-anvisning-til-meditation.-oletherkelsen.dk-Blog.pdf

Hermann Rudolph skrev i 1912 en teosofisk bog om meditation

Den tyske lærer og teosof Hermann Rudolph (1865-1946) skrev i 1912 en bog om meditation. Denne bog blev senere den katalysatorbog, som fik Martinus til at meditere på Gud, og som udløste den proces, der førte til, at han den 24 marts 1921 fik sin store bevidsthedsudvidelse, han fik kosmisk bevidsthed.
<SCAN PDF Hermann Rudolph. Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. oletherkelsen.dk Blogh4>
LÆS  eller DOWNLOAD bogen :

 

 

Læs eller download en teosofisk bog om meditation af Hermann Rudolph

Meditation – en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation

Denne bog er i 1912 skrevet af den tyske lærer og teosof Hermann Rudolph (1865-1946) og oversat til dansk af Werner Blædel og udgivet på ”J.S. Jensens forlag” i 1913. Werner Blædel boede i Badstuestræde 1 i det indre København og Lars Peter Larsen (= senere Lars Nibelvang ) boede på Christian Svendsensgade på Amager, hvor Martinus var ude at låne bogen en dag i februar 1921.
Martinus skulle ikke lære noget af bogen. Den skulle kun katalysere udløsningen af de store åndelige kræfter som Martinus havde i sig.

 

SE  EN  VIDEO  OM  DEN  TEOSOFISKE  BOG  OM  MEDITATION

Martinus skriver i bogen “Det Tredje Testamente. Den Intellektualiserede Kristendom” følgende om at meditere:
CITAT: Jeg følte, at jeg havde stærke kræfter i mig, som slet ikke kunne komme til tilstrækkelig udløsning igennem dette mit nævnte daglige arbejde. Under denne periode mødte jeg ordet “meditation”. Dette ord blev udløsningssignalet til mit dagsbevidste møde med min hidtil slumrende “overjordiske” eller “kosmiske bevidsthed”. Det skabte altså en meget stærk trang i mig til at prøve på at meditere.

MARTINUS CITAT:

At jeg blev opmærksom på den teosofiske bevægelse, skyldtes en af mine kollegaer på samme kontor, hvor jeg var ansat. Han havde lånt en teosofisk bog af en ven. Og han fortalte mig ud fra denne bog om teosofien, som jeg derved blev interesseret i at lære nærmere at kende. Og jeg fik derfor af hans ven også lov til at låne nævnte bog. Men vennen, altså nævnte bogs ejer, betingede, at jeg selv skulle hente bogen hos ham. Han ville gerne tale med mig.

Og en dag i februar måned dette år, hvilket vil sige 1921, besøgte jeg denne venlige mand og fik lånt bogen. Men forinden forhørte han mig om min personlige religiøse indstilling. Han var en overordentlig meget belæst mand, medens jeg jo var ganske uvidende i alt vedrørende alle de forskellige religiøse nye rørelser, der dengang var i færd med at blomstre. Mit eneste spørgsmål til ham var angående, om de nye religiøse bevægelser havde noget med bøn til Gud at gøre. Han fortalte mig, at det havde de. Og det var godt, for hvis de ikke havde det, så havde de ingen interesse for mig.
© Martinus Instittut 1981.        www.martinus.dk

I februar 1921 lånte Martinus (1890-1981) en teosofisk bog med anvisninger på meditation af Lars Nibelvang. Denne bog af Hermann Rudolph, Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation foranledigede Martinus (1890-1981) til i kurvestolen at meditere på Gud, hvilket førte til at Martinus den 24.03.1921 fik den store bevidsthedsudvidelse, nemlig kosmisk bevidsthed. www.martinus.dk
Martinus meditationsstol. en pile-kurvestol. Her i hall på Martinus Institut. I denne stol fik Martinus kosmisk bevidsthed den 24. marts 1921. Foto Ole Therkelsen

*  *  *  *

Hermann Rudolph’s meditationsbog og Martinus efterfølgende meditation, der udløste bevidsthedsudvidelsen

I 1921 arbejdede Martinus som kontorist i mejeriet Enigheden, hvor han hørte om en ny interessant bog med åndelige emner, som en ældre kontorist Ove Hubert, havde læst. Da Martinus havde sikret sig, at de nye åndelige retninger også havde noget med bøn at gøre, blev han interesseret i at låne bogen, og en dag i februar 1921 blev han inviteret hjem til bogens ejer Lars Peter Larsen (1879-1948), der senere tog navneforandring til Lars Nibelvang. Igennem de næste syv år blev Lasse Martinus’ daglige samtalepartner og ven. (Martinus som vi husker ham, Zinglersens Forlag 1989).

Ved deres første møde siger Nibelvang til Martinus: “Det eneste råd, jeg mener at kunne forsvare at give Dem med på vejen, er den sidste store lærer Bhagavan Ramakrishnas ord: Fæst din tanke fast på Gud, og alt skal blive vel med dig!” – Inden han forlod mig, lånte jeg ham et par små bøger med hjem; jeg tror det var Bhagavad Gita og Ved Mesterens Fødder. Og så gav jeg ham anvisning på de mest elementære regler for meditation; fordi jeg følte, at jeg stod over for en meget fremskreden personlighed, som muligt i en nær fremtid vilde opnå alt, hvad jeg forgæves havde søgt i en lang årrække. (Lars Nibelvang, dagbog, 1925).

Hverken Martinus eller Nibelvang kunne huske bogens titel eller forfatter

Martinus fortæller selv, at han ikke fik læst bogen til ende, og at det eneste, han huskede af den smule, han fik læst, var dette, at bogen foranledigede ham til at meditere på Gud. Da Martinus nogle år senere begyndte skrive sine bøger, kunne han hverken huske bogens titel eller forfatter.

Da Nibelvang og Martinus ikke rigtigt kunne huske, hvilken bog det var, der havde foranlediget Martinus til at meditere på Gud, har det lige siden været lidt af et mysterium. Før 1921 findes der meget få teosofiske bøger på dansk med anvisninger på, hvordan man mediterer på Gud. Selv mener jeg nu, at løsningen på mysteriet er den danske oversættelse af den tyske bog, Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation, skrevet af Hermann Rudolph (1865-1946) og udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den autoriserede oversættelse, Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation, er er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag i 1913. (Se www.bibliotek.dk og denne bogs stk. 2.19).

Martinus læste siden hverken teosofiske eller antroposofiske bøger.

Lige efter den store bevidsthedsudvidelse var Martinus af psykiske årsager helt forhindret i at læse bøger. Han mente ligefrem, at åndelige kræfter forhindrede ham i at læse bøger, fordi hans kommende livsværk ikke skulle være influeret af andres meninger og opfattelser. Martinus skulle være et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv.

Martinus: “Den blotte tanke om at læse i en bog var nok til at frembringe en fornemmelse i min hjerne, som om den skulle sprænges. Og i det tidsrum, fra jeg gennemgik den omtalte åndelige proces, og til jeg fundamentalt havde gennemskuet hele verdensbilledet og manifesteret det i billedform, var jeg således ikke i berøring med nogen som helst bog eller nogen som helst anden form for teoretisk vejledning, ligesom jeg forud for mine kosmiske evners opvågnen også må siges at have været en ganske ubelæst mand, idet jeg aldrig har studeret, men kun fået den almindelige almueskoleundervisning, som for mit vedkommende, idet jeg er født på landet, kun udgjorde to gange tre timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren.” (LB1 stk. 22).

Martinus læste siden hverken teosofiske eller antroposofiske bøger. Der er således forkert, når der i andre skrifter påstås, at Martinus skulle have støttet sig til teosofien og antroposofien for at skabe sit verdensbillede. I skolen var Martinus meget glad for bibelhistorie, men han understregede i den grad, at han ikke var kommet til sin viden ved at læse og studere. (Omkring mine kosmiske analyser, bog 12B, kap. 25).

Martinus udtalte: “Der er adskillige, der har sagt til mig, at jeg må have læst og studeret, men det har jeg ikke. Jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden gennem sin egen bevidsthed, og det er en tilstand, som alle mennesker er på vej til at opnå.” (Kosmos nr. 3/1991, foredrag 13.10.1955).

af Ole Therkelsen

*  *  *  *

INFORMATION om mine bøger

Du kan læse mere om dette emne i min bog “MARTINUS  OG  DEN  NY  VERDENSMORAL”

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

 

Bogen er udgivet på 6 forskellige sprog:

DANSK, SVENSK, ENGELSK, SPANSK, RUSSISK og ESPERANTO

Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet. oletherkelsen.dk
Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk. www.varldsbild.se
Отправной точкой духовных исследований датского философа-интуитивиста Мартинуса (1890-1981) является ситуация в современном мире с его политическими и экономическими, экологическими и эпидемическими, религиозными и материальными кризисами, – другими словами, мир, который всем нам хорошо известен. Учение Мартинуса привносит в этот мир принципы новой всемирной морали, составляющей основу для утверждения на земле новой культуры – культуры мира и любви. Атмосфера прощения и здоровый образ жизни, создание справедливого мирового государства, введение в обиход интернационального языка эсперанто, вегетарианство, любовь к растениям, животным и людям, то есть ко всему живому как в микро, мезо-, так и в макрокосме, – являются важнейшими элементами Космологии Мартинуса, которая может рассматриваться как цельная картина мира, где все органично взаимосвязано.
Оле Теркельсен (р. 1948) по образованию химик и биолог. Посвятил Космологии Мартинуса всю свою жизнь. Свободно владеет семью языками. Прочел свыше 2500 лекций по Космологии Мартинуса в 15 странах мира. Некоторые из этих лекций можно услышать на авторском сайте oletherkelsen.dk.
There is both instructive and entertaining reading with such chapter headings as: Martinus acquires Cosmic Consciousness, Krishnamurti as World Teacher, Prophecies about the Danish World Teacher, The Secrets of the Pyramids, The World Language – Esperanto, The Earth – a Living Being, The World State, Love towards Animals, Sickness and its Cure, The Christ Morality, Can Eternity be Understood? and The Second Coming of Christ. The book the outlines a new culture based on a new world morality and is intended for everyone who is interested in politics, science, philosophy, the environment, health and peace. The book may also be read as an introduction to the whole of Martinus’ life’s work – The Third Testament.
Ole Therkelsen (born 1948), chemical engineer and biologist, writes on the basis of his life-long involvement with Martinus Cosmology. He has given 2000 lectures on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these lectures can be heard on oletherkelsen.dk.

 

El libro explica qué significa verdaderamente la segunda venida de Cristo, y cómo se podrá crear una nueva cultura basada en una nueva moral, dónde el amor hacia todo y todos será la base para crear un mundo de verdadera paz internacional. Este libro sirve a su vez como introducción a la obra completa de Martinus, la cual también recibe el nombre de Tercer Testamento.
En MARTINUS Y LA NUEVA MORAL MUNDIAL, Ole Therkelsen examina la vida de Martinus y aquellas circunstancias, personas y tendencias espirituales que tuvieron relevancia para Martinus y su enseñanza. Así mismo, nos revela la mirada de Martinus sobre la actual crisis mundial y cómo la humanidad podrá alcanzar un estadio evolutivo más alto.

 

En MARTINUS KAJ LA NOVA MONDA MORALO la Martinus-spertulo Ole Therkelsen ekzamenas la vivon de Martinus kaj rigardas tiujn cirkonstancojn, spiritajn tendencojn kaj personojn kiuj havis signifon por Martinus kaj lia instruo, kaj li komunikas la rigardon de Martinus pri la aktuala monda krizo kaj kiel la homaro povos atingi pli altan evolu-ŝtupon.
Ole Therkelsen n. 1948, kemiisto kaj biologo, kiu skribas surfone de sia tutviva engaĝiĝo en la Kosmologio de Martinus, faris ĉ. 2000 prelegojn pri la kosmologio en dek kvin landoj en ses lingvoj, el kiuj pluraj estas aŭskulteblaj ĉe oletherkelsen.dk kaj www.oletherkelsen.info

LINKS til mine bøger og foredrag

SCIENTIA INTUITIVA
www.martinusshop.dk

OLE THERKELSEN BLOG
www.oletherkelsen.info

OLE Audio-foredrag
oletherkelsen.dk

OLE YOUTUBE KANAL
https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

AMAZON
www.amazon.com/author/ole.therkelsen

GOOGLE+   PROFIL
www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

TWITTER
https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

https://www.facebook.com/OleTherkelsen.info/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen