#OT384. Bevidsthed og psyke

#OT384. Bevidsthed og psyke. Radio Lotus 18.03.1988

Bevidsthed og psyke

Den 18. marts 1988 fortæller Ole Therkelsen i Radio Lotus om “Bevidstehed og psyke” i lyset af Martinus Kosmologi.

Meningen med livet og bevidstheden

Bevidsthed er ifølge Martinus evnen til at opleve og til at handle og give sig til kende. (Se LB2 stk. 528-541).

Meningen med det evige liv er ikke at nå et mål, for så ville livet jo få en afslutning. Nej, meningen med det evige liv er helt enkelt evig oplevelse og underholdning, som kun kan opretholdes i kraft af, at væsenet i al evighed har adgang til livets to store kontraster, lyset og mørket. Det er en kosmisk sandhed, når Liza Minnelli synger Life is a cabaret. Meningen med livet er oplevelse og underholdning. Livet er en kabaret eller et teater. Martinus behandler selv denne analogi fra teaterverdenen i Livets skæbnespil. (Bog nr. 18).

Martinus (1890-1981) fotograferet af Arne Henriksson i 1965 - altså 75 år gammel
Martinus 75 år i 1965. Se flere fotos i “Billedgalleri” på onlinebiblioteket på www.martinus.dk

Meditation som en kunstig bevidsthedsudvidelse er forbundet med stor risiko

Martinus anbefaler ikke, at man som i den østerlandske tradition stræber efter at standse tænkningen eller stoppe bevidsthedsudfoldelsen for at opnå en højere bevidsthed. Meningen med livet er netop det modsatte, nemlig at opleve livet og reflektere over oplevelserne. Ifølge Martinus kommer de høje kosmiske oplevelser helt naturligt og spontant, når et menneske er modent til det. Han advarer mod at forcere det ved, at man f.eks. målbevidst mediterer på at opnå særlige åndelige oplevelser, da der er risiko for, at det kan give psykiske og mentale kortslutninger. (LB6 stk. 2000-2010).

Som nævnt i kap. 8 betoner Martinus den store betydning af at undgå negative tanker, men derfor behøver man jo ikke at standse tænkning, man skal blot skifte de negative tanker ud med positive.

Martinus Kosmologi er et evigt verdensbillede

Evigheden er det bærende i Martinus Åndsvidenskab, og i den forbindelse forklarer han symbolikken i korsets tegn. Tværbjælken symboliserer det timelige, det foranderlige og formernes verden, mens den lodrette bjælke symboliserer det evige. Ethvert levende væsen har en evig og en timelig side, som mødes i korsets skæringspunkt, og ethvert levende væsen lever således ifølge Martinus i et evigt nu. En oplevelse af, at energien kan transformeres, men ikke forsvinde, er også en slags udødeligheds- eller evighedsoplevelse.

I modsætning hertil mener den materialistiske videnskab, at alle naturfænomener kan forklares ud fra egenskaber ved materien. Den komplekse natur skulle således have en immanent årsag, en i materien iboende årsag. Videnskaben angiver altså rent materielle årsager til skabelsen af de komplekse organismer i naturen. Målrettethed, hensigter og bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ikke spille nogen rolle i evolutionen. Videnskaben afviser, at naturfænomenerne skulle kunne have en transcendent eller usynlig årsag, der ligger uden for den hensmuldrende materie.

Det materialistiske verdensbillede er et reduktionistisk verdensbillede

Den materialistiske videnskab bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af den fysiske materie og de rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie!

Videnskaben: Materien er årsag til tænkningen
Martinus: Materien er materiale for tænkningen

Analyserne skal omsættes i praktisk væremåde

Martinus beskriver, hvordan tilegnelsen af de kosmiske analyser gennem A-, B- og C-stadiet hjælper væsenet frem til kosmisk bevidsthed. For at få kosmisk bevidsthed skal åndsvidenskabens kosmiske analyser først integreres i bevidstheden som teoretisk A-viden og siden omsættes til bevidst praktisering som B-viden og til sidst som automatisk praktisering i form af C-viden.

Martinus skriver om denne udvikling i forbindelse med analyserne om menneskets seksuelle udvikling fra A- til K-menneskene. De højst udviklede mennesker på jorden i dag er de såkaldte I-mennesker, der er vokset op over ægteskabet og har fået en sådan alkærlighed, at de også kan elske deres eget køn. Tidligere måtte I-menneskene her på kloden inkarnere på andre højere udviklede planeter for at tilegne sig åndsvidenskabens kosmiske analyser og den kosmiske bevidsthed. (LB5 stk. 1890).

Det internationale og upartiske flag for FN 0 Forende Nationer
FN’s flag er et internationalt og upartisk flag.

Inkarnation på andre kloden end Jorden

Martinus: “Når I-mennesket havde nået en vis modenhed, måtte det som nævnt inkarnere på en anden klode, der var så meget højere i udvikling, at livsmysteriets løsning eller det virkelige, evige verdensbillede var en absolut konkret og almengyldig, vågen dagsbevidst kendsgerning, og hvor den store fødsel var en daglig begivenhed, ligesom den fysiske fødsel er en daglig begivenhed her på det jordiske plan. Her gled det modne I-menneske med det samme ind i tilegnelsen af åndsvidenskabens kosmiske analyser. Disse blev til A-viden, hvilket vil sige: til kundskab baseret på realistiske kendsgerninger. Dernæst blev de til daglig praksis, der er det samme som B-viden. Men igennem den daglige praksis blev de til C-viden, der igen er det samme som selvstændig vanefunktion eller talent. Og med sin væremåde kulminerende i humanitet og næstekærlighed og sin psyke, sin intellektualitet kulminerende i den højeste viden var I-menneskets åndelige og fysiske vibrationer i en sådan tilstand, at de blev af samme bølgelængde som universets grundtone eller den absolutte kærlighedsenergi. Og i samme øjeblik, som væsenets psyke dannede kontakt med denne bølgelængde, indtrådte den store fødsel. Væsenet var da ikke mere et “dyr”, men et “menneske i Guds billede”.” (LB5 stk. 1892).

La Fondation Martinus Située à Copenhague dans le quartier de Frederiksberg, la Fondation Martinus est une institution à but non lucratif à laquelle Martinus a confié la tâche de sauvegarder, publier et traduire Le Troisième Testament. Le rôle de l’institut est également d’informer le grand public sur l’œuvre de Martinus et d’enseigner les analyses cosmiques. La Fondation Martinus s’occupe de l’administration, la vente et la publication des livres de Martinus et édite également dans plusieurs langues un magazine intitulé Kosmos. Pendant le semestre d’hiver, il s’y organise des groupes d’étude hebdomadaires et des conférences. C’est aussi la Fondation qui organise les cours au Centre Martinus de Klint.
La Fondation Martinus
Située à Copenhague dans le quartier de Frederiksberg, la Fondation Martinus est une institution à but non lucratif à laquelle Martinus a confié la tâche de sauvegarder, publier et traduire Le Troisième Testament.

Jødernes tempel som symbol på den kosmiske bevidstheds A-, B- og C-stadium

I bogen Logik kap. 94 har Martinus særlig udførligt forklaret et talents skabelse igennem de tre stadier med A-, B- og C-viden, som repræsenterer henh. teoretisk viden, praktisk øvelse og fuldkommenhed eller automatfunktion. I artiklen Det psykiske tempel i bog nr. 21 og i LB6 stk. 1984-1987 udlægger Martinus den symbolik, der ligger i jødernes tabernakel med den ydre og den indre forgård, det hellige og det allerhelligste.

“Hedningerne, der befolker den ydre forgård, er alle væsener, der endnu lever som redskaber for det dræbende princips manifestationer, lever som vældige fysiske dræbere.” (LB6 stk. 1984).

“Kun de væsener, der er færdige med alle disse dræbende manifestationer og ikke mere er besat af den store overtro, at man har lov til at forfølge sin næste, fordi det er denne næste, der er skyld i ens eventuelle ulykkelige skæbne, aspirerer til den store fødsel.” (LB6 stk. 1985).

Hverdagen som et indvielsestempel analogt med pyramideindvielsen

I Martinus’ udlægning af symbolikken i indvielsestemplet har mennesker i “den indre forgård” fået en teoretisk forståelse af de kosmiske analyser, og de er dermed på visdommens A-stadium. Ved praktisering af de kosmiske analyser i den daglige væremåde vandrer de efterhånden ind i “det hellige”, der er hjemstedet for visdommens B-stadium. Visdommens C-stadium svarer til “det allerhelligste”.

Martinus: “Når visdommen således er blevet til automatfunktion i den daglige væremåde og væsenet derved ikke mere har noget mørke at slås med eller ikke har noget at skulle overvinde i sin væremåde, og samme væsen således er blevet til et menneske, der til punkt og prikke opfylder næstekærligheden eller princippet at elske sin næste som sig selv som selvfølgelig og naturlig væremåde, da er det færdigt med dyreriget. Da er det kommet igennem både “forgården”, ‘‘den indre forgård” og “det hellige” og er nu trådt ind i “det allerhelligste” i Guds tabernakel eller livets tempel. Da er det blevet en virkelig “ypperstepræst”’ eller et kristusvæsen, der har adgang til livstemplets “allerhelligste”. Det er denne væsenets fuldkommengørelse, der kommer til udløsning i form af “den store fødsel” eller indvielse.” (LB6 stk. 1985).

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

Indvielsen i Kosmisk bevidsthed , hvor man får gudsbevidsthed

I forklaringen til hovedværkets forsidesymbol med “Kristi genkomst på skyerne” [nr. 23] forklarer Martinus, hvordan verdensgenløserne hjælper til, når det højt udviklede menneske aspirerer til indvielsen i kosmisk bevidsthed.

Martinus: “På dette stadium møder aspiranten til den store fødsel altså verdensgenløseren eller Kristusvæsenet. Aspiranten bliver da vidne til dette væsen, der viser sig for ham i sin overjordiske herlighed. Han ser ham i et altgennemtrængende hvidt strålevæld, udgående fra verdensgenløserens kosmiske legeme, der tilsyneladende er bygget op af millioner og atter millioner af mikroskopiske stjerner, der hver især funkler et lille strålevæld af snehvidt lys ud, der sammen med mangfoldigheden af de øvrige små stjerner danner det snehvide, altoverstrålende lysmateriale, af hvilket kristusvæsenets organisme er bygget op. Med denne sin altoverstrålende kosmiske lysorganisme gennemtrænger kristusvæsenet nu aspirantens ånd og åbner hermed dennes talentkerner for oplevelse af kosmisk bevidsthed.” (DEV2 stk. 23.8).

I Kosmos nr. 7/2004 udtaler Martinus: “Hvad kan være verdensmoral andet end kærligheden? – Kærligheden må være verdensmoralen, og kærligheden er jo facittet i alt det, jeg har lavet, i alt det, jeg har skrevet. Jeg har aldrig nogensinde kritiseret noget, heller ikke det sorte eller mørke. Men jeg har forklaret mørket og dets konsekvenser og forklaret, hvordan det fører til lyset til sidst. Alting fører til lyset. Alting fører til Gud. Alting fører frem til, at menneskene får gudsbevidsthed.”

Medarbejdere bruger betegnelsen Martinus Kosmologi allerede i 1956

Hvornår begyndte medarbejderne at anvende udtrykket Martinus Kosmologi? – Ifølge skriftlige kilder er det nye udtryk “Martinus’ kosmologi” første gang anvendt af Tage Buch i 1956 i en artikel, der handler om Martinus-bøger, som er blevet oversat med esperanto som brosprog til tredje sprog, f.eks. til engelsk og tjekkisk. Artiklens titel er La kosmologio disvastiĝas, Kosmologien udbredes. (Årskosmos 1956, side 63).

I 1956 skriver Mogens Møller, at mennesket i fremtiden vil blive herre over sit sind og kunne skabe verdens forenede stater eller et fredens rige. Han fortsætter: “Denne viden om de psykiske love i universet og sindets struktur er tilgængelig for søgende mennesker i dag. Den moderne åndsvidenskab eller kosmologi, som mennesker ofte, inden de har lært den at kende, fejlagtigt tror, er en ny sekt eller religion, har allerede givet mange søgende mennesker en hjælp til selvhjælp i den kaotiske situation, det enkelte menneske såvel som hele menneskeheden i dag befinder sig i.” (Årskosmos 1956, side 29-30).

Ole Therkelsen afholdt 10 foredrag på Esperanto om Martinus Kosmologi i Esperanto-ugen i Martinus Center Klint i år 2011
Esperanto-gruppen i de internationale uger i Martinus Center Klint, 2011. I baggrunden ses “SAGENS FLAG” og foran Esperanto-flaget.

Michael Meyer – Radio Lotus

Ole Therkelsen blev i 1988 interviewet af Michael Meyer fra Radio Lotus. Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk