OT304. Livsmysteriet løsning

Livsmysteriets løsning

Symbol nr 32 af Martinus har titlen “De tolv grundfacitter eller livsmysteriet’s løsning” og er forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 3, samt i Livets Bog bind 3. Se www.martinus.dk.

Martinus’ kosmiske analyser løser livsmysteriet og viser meningen med livet. Forståelsen af Martinus’ evige verdensbillede og dermed at “alt er såre godt” giver positive tanker, livslyst og livskraft. Livskraft er det samme som glæden ved at være til.

Livsmysteriet: Hvad er liv? – Hvordan fungerer livet?

Foredraget “Livsmysteriets løsning” er afholdt af Ole Therkelsen på Vækst-Højskolen Djursland, Grenå, den 8, november 2006. Væksthøjskolen drejede nøglen rundt og lukkede i november 2015.

Martinus løser livsmysteriet og forklarer meningen med livet.

Symbol nr. 32 De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
Symbol nr. 32 er tegnet af Martinus. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk

Var der nogen grænse for Martinus’ viden?

Da Martinus som 30-årig havde fået kosmisk bevidsthed, opdagede han også, at han havde fået en permanent intuitiv evne, der gav ham adgang til universets vidensocean. Han kunne få svar på enhver problemstilling, han kunne formulere. Han havde, som han selv skriver, et af en udviklet kærlighed, intelligens og intuition opbygget og reguleret kosmisk sansesæt, der satte ham i stand til at opleve den højeste viden og livsmysteriets løsning (se LB1 stk. 11 og 19).

Ifølge Martinus er der ingen grænser for intuitionen, fordi den er en energiform, der er absolut altgennemtrængende, hvilket sætter den kosmisk bevidste i stand til at se tilværelsens højeste realiteter og livets største facitter. For en mere udførlig beskrivelse af intuitionsfunktionen henvises til hovedværket Livets Bog (LB1 stk. 196-209 og LB2 stk. 355).

Martinus sagde flere gange i sine seneste foredrag, at han ikke havde mødt nogen grænser for sin viden eller for sin bevidsthed. Der er ingen grænser for, hvad man kan iagttage med intuitionen.Han fortalte desuden, at det nærmest væltede ind med viden i bevidstheden, når han var indstillet på at skrive kosmiske analyser.

Er det nødvendigt at forklare Martinus akademisk?

En professor, der var meget interesseret i Martinus’ analyser, ville gerne sponsorere, at der blev lavet en doktorgrad over Martinus Åndsvidenskab. Den skulle forklares videnskabeligt og have akademisk anerkendelse, og nogle af Martinus’ medarbejdere var da også meget optaget af at forklare den på en sådan måde, at den skulle kunne overbevise akademikerne og videnskaben. Men Martinus har skrevet sit værk uden fremmedord, og forklaret livets mening og livsmysteriet på en så enkel og klar måde, at enhver skulle kunne forstå det. Så han kunne ikke forstå, at hans værk skulle skrives om, for at videnskaben skulle kunne forstå det. Lidt spøgefuldt sagde han: “Videnskabsmænd er vel ikke så meget dummere end andre mennesker, at de skal have det skrevet på en speciel måde for at kunne forstå det”.

Hvad er videnskabens udgangspunkt?

Både åndsvidenskab og naturvidenskab bygger på bestemte udgangspunkter eller aksiomer, som ingen kan bevise. Sådan er det med alle videnskaber. Martinus forudsætter verdens eksistens, dvs. energiens eksistens og konstans, samt gyldigheden af årsags- og virkningsloven. Dette udgangspunkt, som Martinus deler med naturvidenskaben, har han beskrevet som grundfacit nr. 1 og nr. 2 i sin behandling af de 12 grundfacitter i “Livsmysteriets løsning” (LB2 stk. 559-560, LB3 stk. 680-681 og DEV3 stk. 32.3-32.4).

Men naturvidenskabens rammer sprænges, når Martinus går videre med grundfacit nr. 3, “Logik eller planmæssighed”. Her mener han, at forskeren må erkende, at denne naturens årsags- og virkningsudfoldelse afslører en planmæssighed, ogat den ved en nærmere iagttagelse viser sig at være fuldstændig logisk og hensigtsmæssig. Fungerer cellens kemi og menneskets fysiologi for eksempel ikke fuldstændigt hensigtsmæssigt? –

Livsmysteriet grundfacit nr. 4 og 5

I grundfacit nr. 4, “Bevidsthed, tænkning og ideskabelse”, går Martinus skridtet videre og konkluderer, at den logik og hensigtsmæssighed, som vi ser i naturen, må være udtryk for eksistensen af bevidsthed og tænkning. Der må altså findes en plan og en hensigtsmæssighed i naturen.

I grundfacit nr. 5, “Det levende væsens eksistens”, når Martinus frem til, at bevidsthed ikke kan eksistere som et isoleret fænomen, men kun kan optræde i forbindelse med et levende væsen (LB2 stk. 561-563, LB3 stk. 682-684, DEV3 stk. 32.5-32.7). Universets geniale opbygning peger altså på, at hele universet er et levende væsen. Den til grundfacit nr. 5 svarende symbolske tegning af det levende væsen er vist ved stk. 3.7.

 Hvad er forskellen på videnskab og åndsvidenskab?

Den afgørende forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab er, at Martinus går ud fra, at liv ligesom energi er et konstant eksisterende fænomen. Filosofisk set eksisterer der kun to muligheder: 1. Fænomenet liv er opstået på et vist tidspunkt. 2. Fænomenet liv er noget konstant eksisterende. Hvem kan bevise, at det ene udsagn er rigtigt og det andet forkert?

I modsætning til en evig foreteelse har enhver timelig ting en begyndelse og dermed en årsag eller et ophav. Martinus’ forudsætning om livets og energiens konstans fører til en udpræget evighedstænkning. For at kunne forstå de kosmiske analyser er det nødvendigt hele tiden at skelne mellem evige og timelige fænomener, og hvis man ikke gør det, bliver man offer for tankeforvirring eller tankedril, som Martinus beskriver i LB4 stk. 1059-1071.

           Natur- og åndsvidenskabens to udgangspunkter:

  1. Universet og livet er timeligt og dermed noget skabt
  2. Verdensaltet og livsfænomenet er evigt eksisterende

Livsmysteriets løsning – teori eller viden

I et foredrag i Sverige fremhæver Martinus både Bohrs og Einsteins humanitet og intuition. Han forklarede, at stor humanitet automatisk giver en intuitiv evne, som ofte ses hos fremragende kunstnere, forfattere og videnskabsmænd. “Når professor Bohr kunne blive så fremragende i atomfysik, skyldtes det hans humanitet og intuitive evner”, sagde Martinus. “Ja, måske vidste Bohr og Einstein det ikke selv, men det var den humane evne og den deraf følgende intuitionsevne, der gjorde dem så fremragende og gav videnskaben så mange gode ideer. Men det er kun en svag begyndende adgang til det kosmiske område, hvor man efterhånden vil begynde at kunne opleve livsmysteriets løsning, for til sidst at kunne få kosmisk bevidsthed”, sagde Martinus (Varnhem 19.06.1965).

Udviklede og humane mennesker, der ikke selv ved egen sansning kan få kosmisk viden, kan i bedste fald få teoretisk kosmisk bevidsthed, dvs. en teoretisk forståelse af den abstrakte realisme, som Martinus kunne erkende med en selvoplevet kosmisk bevidsthed.

Martinus: “Disse modtagelige mennesker kan med deres intelligens modtage den intelligensmæssige fortolkning af livets virkelige kosmiske og dermed evige analyser. De kan derved få den teoretiske oplevelse af livets mening eller livsmysteriets løsning” (LB7 stk. 2524).

Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue kosmische Entwicklungslehre auf die Martinus-Kosmologie basiert.
Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue Theorie der Evolution. Boch von Ole Therkelsen, Chemiker und Biologe

Kan man løse livets gåde med mål- og vægtfacitter?

De evige love og principper, der er forudsætningerne for livets udfoldelse og livets oplevelse, kan ikke måles eller vejes. Livsmysteriet kan derfor ikke løses med materialistisk videnskab, fordi den indskrænker sit arbejdsfelt til fænomener, der kan måles og vejes. Derved bliver livetborte. Martinus går ud over rammerne for den materialistiske forskning, når han forklarer årsagerne til de forskellige foreteelser og livsformer i den fysiske verden. Disse årsager kan i sagens natur ikke dokumenteres med mål- og vægtfacitter, da de går forud for den fysiske verdens fænomener. Forskeren kan måle og registrere mange ting, men forudsætningerne for målingerne: forskerens egen bevidsthed og oplevelsesevne, kan ikke måles og vejes. Martinus anerkender som sagt videnskabsmændenes suverænitet inden for deres afgrænsede arbejdsfelt, men han mener, at de går ud over deres kompetenceområde, når de udtaler sig om livets mening og det grundlæggende spørgsmål: Hvad er liv?

I sit syvbinds hovedværk, Livets Bog, har Martinus præsenteret løsningen på livsmysteriet ved ikke blot at besvare spørgsmålet: Hvad er liv? – men også spørgsmålet: Hvem er livet?

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Hvordan var Martinus’ metode?

Martinus’ metode gik ikke ud på løbende at producere resultater, ligesom man gør inden for naturvidenskaben, selv om det kunne forekomme, at han lavede nye specialanalyser, når han blev forelagt nye problemstillinger. Men inden han gik i gang med at skrive de kosmiske analyser, havde han takket være sin intuition fuldt overblik over det evige verdensbillede, livsmysteriets løsning og de evige livslove og principper. Det store arbejde for ham bestod ikke så meget i erkendelsen, men mere i intelligensmæssigt at begrunde og bevise de evige sandheder, som han ellers let kunne have fremsat som postulater, facitter eller færdige resultater. Men så ville han blot have skabt en religion og ikke en ny åndsvidenskab.

Han forklarede engang, at først fik han sin viden ind i bevidstheden i en farveløs og ordløs form, som han så senere måtte mingelere med og sætte ord på. Derefter var det store arbejde at formidle denne viden i en intelligensmæssig og logisk form. Intuitionen er en evne, i kraft af hvilken en konkret viden i form af færdige facitter eller ideer direkte kan opleves. Martinus skriver, at intuitionsevnen kan føre en kosmisk viden frem til dagsbevidstheden som en automatisk analyseringsevne, så intuitionsoplevelsen altid vil give færdige ideer (se LB6 stk. 2194).

Martinus’ arbejde, der strakte sig over 60 år, bestod altså i at gøre disse intuitive facitter og færdige resultater tilgængelige for en almindelig intelligens. I sine kosmiske analyser begrundede han de kosmiske sandheder i logiske tankerækker. Da han kendte regnestykkets facit på forhånd, skulle han med sit forfatterskab redegøre for alle de udregninger, der fører frem til livets højeste facitter. Den studerende kan derfor med logik og egen erfaring og forståelse kontrollere alle de udregninger, der fører frem til de evige kosmiske facitter. Martinus Åndsvidenskab er således ikke et trosobjekt, men en hjælp til en selvstændig tænkning og forståelse af livet.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Min google+ konto

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen