15. Ĉapitro. Nepra studaĵo – La kosmaj analizoj

15. Ĉapitro. Nepra studaĵo – La kosmaj analizon 

15.1  La principo de mondliberigo kaj la nova monda moralo

La bazo de la nova monda moralo laŭ Martinus estos kristanismo intelektigita aŭ sciencigita. Ja komence la kristanismo estis monda religio, sed kiam la eternec-analizo venos en la kristanismon, ĝi fariĝos scienco, ĝi eĉ estos la mondoscienco mem.

La evoluado dum pli fruaj epokoj estis bazita sur kredado kaj sekvado de aŭtoritatoj, sed dum la lasta parto de la evoluo al perfektiĝo la homo fariĝos memstare pensanta estulo. Certe, al la spirita esploranto la kosmaj analizoj komence estas la persona scio de Martinus mem, tamen dum ili iom post iom povas esti konfirmataj per propra travivado kaj per propraj racio kaj pensado, tiu scio transformiĝas al scio de la spirita esploranto mem. La celo de la analizoj de Martinus estas konduki la studanton al memstara kompreno de la vivo kaj al vivkoncepto bazita ne sur kredo, sed sur scio, konfirmebla per propra sperto. La analizoj estas helpo al memhelpo. La vivo mem kaj propraj travivadoj kaj observoj montros la validecon de la kosmaj analizoj kaj helpos nin al kosma konscio.

Libro en Esperanto - MARTINUS KAJ LA NOVA MONDA MORALO - de Ole Therkelsen
Ole Therkelsen n. 1948, kemiisto kaj biologo, kiu skribas surfone de sia tutviva engaĝiĝo en la Kosmologio de Martinus, faris ĉ. 2000 prelegojn pri la kosmologio en dek kvin landoj en ses lingvoj, el kiuj pluraj estas aŭskulteblaj ĉe oletherkelsen.dk

Kristo diris: “Neniu venos al la Patro krom per mi”. Laŭ Martinus tio signifas ke neniu povas atingi kosman konscion aŭ sperti la konscion de la Patro krom irante la Kristan vojon kaj praktikante la kondutmanieron de Kristo. – Private inter amikoj Martinus povis eldiri: “Mi ankaŭ povas diri ke neniu venos al la Patro krom per mi”, per kio li volis diri ke estas necese kaj neeviteble alproprigi al si la kosmajn analizojn kaj plenumi ilin en praktika kondutmaniero por atingi la travivadon de la konscio de Dio, la Patro aŭ la universo. – La kosmo estas la esprimo de la tuta eterna kaj senfina universo, kaj ekhavi kosman konscion signifas travivi la konscion de la universo.

La dia kre-principo kaj la principo de mondliberigo estas la unua temo traktita de Martinus en la du ĉefverkoj Livets Bog (ĉap. 1-5) kaj La Eterna Mondbildo (simboloj n-ro 1 kaj 2). Tie li montras ke la kosma gepatra principo estas necesa por la evoluo de la homo ĉi-tere, kaj ke neniu ŝtupo de ĉi tiu evoluo estas malhavebla aŭ transsaltebla. Li skribas ke lia mondbildo estas esprimo de la nova monda impulso, kaj en sia literaturo li priparolas sian laboron kiel “la mondliberigo de la dudeka jarcento”.

La plena verko de Martinus La Tria Testamento reprezentas la novan mondimpulson, kies kerno estas ĝuste tiu “scio” kiu anstataŭos la “kredon” de la malnova mondimpulso. Alproprigo de “scio” anstataŭ “kredo” estas ŝtupo absolute necesa kaj tute neevitebla en la evoluado al kosma perfekteco.

Martinus (1890.1981) i sin stue på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg. www.martinus.dk
Martinus i sin dagligstue i Martinus Institut på Mariendalsvej. www.martinus.dk

15.2 Ĉu Martinus estas mondliberiganto?

Oni eble povus ekhavi la opinion ke Martinus ne estas mondliberiganto, ĉar li mem fine de sia vivo ofte esprimis (interalie en la libro La Tria Testamento, La Intelektigita Kristanismo, ĉap. 1) ke oni ne komprenu la Biblian esprimon aŭ koncepton “reveno de Kristo” kiel esprimon de persona fizika reveno de la mondliberiganto. Li diris ankaŭ ke post Budho, Kristo kaj Mohamedo ne venos pliaj mondliberigantoj kultotaj kiel personoj aŭ aŭtoritatoj. La homoj ne plu estos kondukataj per aŭtoritateco, kaj tial oni ne atendu ke la reveno de Kristo esprimiĝos per tio ke li venos en fizika formo por esti kultata.

Sed tiuj diroj tamen ne malhelpas ke Martinus estu mondliberiganto. Li nur devis labori per aliaj rimedoj ol la antaŭaj mondliberigantoj, kaj li devis teni sian propran personon en la fono kaj krei novan kosman sciencon, kiu helpu la homojn al memstara pensado kaj komprenado de la vivo.

Private Martinus povis priparoli sin kiel “la mondliberiganton”; tion pluraj proksimaj amikoj kaj kunlaborantoj rakontas. Se estis problemoj kaj malfacilaĵoj, Martinus povis diri kun vivemo: “Nu, ankaŭ tion devas toleri mondliberiganto”. Martinus eĉ skribe priparolis sin mem – tamen en humila maniero – kiel “la mondliberiganto de la venontaj jarmiloj”. Lars Nibelvang siatempe trovis inter la preterpasaj notoj de Martinus eldiron kiu montras ke la konscio de Martinus ĉiam estis preparita por forigi ĉiajn formojn de personkultado. Kvankam Martinus montriĝos esti la mondliberiganto de la venontaj jarmiloj, li atribuas al Dio la meriton.

Martinus: “Tiel ne mi, sed Vi – danke al tiu parto de via dia naturo kaj eterna principo, kiun vi donis al mi por praktika kaj teoria demonstrado antaŭ la okuloj de la mondo – estas la mondliberiganto de la venontaj jarmiloj.” (Martinus kia ni memoras lin, paĝo 27, 1989).

Danke al sia rolo kiel mondliberiganto Martinus nerekte priparolas sin mem kiel Kristan estulon kaj totale perfektan homon en la bildo de Dio.

Martinus: “En la lasta stadio de la disvolviĝo de la mondliberigo, kiu estas: tiu stadio en kiu la estulo finevoluas kaj iĝas la komplete perfekta homo laŭ la bildo de Dio, tie la realigon faras ekskluzive mondliberigantoj, kiuj antaŭ longe fariĝis finitaj homoj laŭ la bildo de Dio, fariĝis Kristaj estuloj. “ (LEM2 par. 23.8).

Martinus ne deziris krei atenton pri sia propra persono, kaj li ankaŭ restis nekonata de la publiko dum sia vivo.

Martinus ca. 1960 på Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus ca. 65 år på Martinus Institut. www.martinus.dk

Martinus: “Mi deziras absolute nur instigi ĉiujn esplori absolute troviĝantajn faktojn koncerne la manifestiĝon de la spirito de Dio en videbla fizika fenomeno, tute egale en kiu ajn kaj kie ajn tiu montriĝos, kaj tiamaniere transformi la kredon al certeco, nescion al scio, religion al scienco. Mi deziras kontraŭbatali ĉian kultadon de mia propra persona mio favore al la kreo de la ekkono de la efektiva ekzisto de la sankta spirito.” (Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio, ĉap. 9).

 

15.3  La Mondbildo de Martinus estas tute senprecedenca

Multaj homoj konceptas la Kosmologion de Martinus kiel nur unu spiritan skolon inter multaj aliaj kaj tute ne kiel ion tute unikan, kiel tute nepran studaĵon por kompletigi la evoluon al la perfektiĝo. Sed Martinus vidas sian verkon La Tria Testamento kiel la intelektigitan, senmortan kristanismon, kiu estos la vivfundamento de la homaro dum la venontaj jarmiloj sur tiu ĉi terglobo. (LIK, Antaŭparolo).

Martinus: “Ĉiuj ĉi kosmaj analizoj havas nenian precedencon en la mondo, kaj ne estas aliaj kiuj povus fari ilin, nek venos aliaj kiuj faros ilin. La homoj ja iom post iom ricevas kosmajn ekbrilojn, kaj ili tiam povas plidetaligi iujn lokajn aferojn. Sed tio kio per mi estas kreita en la mondon, tio do estas kion Kristo anoncis al la homoj.” (Mia rilato al Dio, prelego en Varnhem, Svedio, 02.06.1968).

En alia prelego Martinus diras: “Eble ŝajnas al vi ke mi fanfaronas, sed vi povas rigardi ĉu ekzistas io egala. Ĉu ekzistas alia mondbildo? – Ne ekzistas. Estas nenio alia, estos nenio alia, kaj vi ne ricevos aliajn analizojn. Vi ĝin ricevis kiel sciencon, kaj jen kio estas ‘la parakleto, la sankta spirito’. Miaj analizoj estas ‘sankta scio kaj sanktaj pensoj’, kaj ili estos tiuj kiuj faros la fundamenton por la savo de la homaro kaj por la homara evoluo al la homo en la bildo de Dio.” (Kosmos n-ro 3/1991).

15.4  Kompleta mondbildo unuafoje en la historio de la planedo

Multaj obĵetas al la Mondbildo de Martinus ke ĝi tute ne enhavas ion ajn novan. Ili asertas ke kion diras Martinus, tion diris ja tiel multaj antaŭ li. – Malnova proverbo diras, “estas nenio nova sub la suno”.

Vere estas ke Martinus ne estas la inventinto de la eternaj kosmaj leĝoj aŭ principoj, kiuj regas la vivon. “Ili ekzistis antaŭ ol mi naskiĝis, mi nur havis la kapablon povi sensi ilin”, plurfoje diris Martinus. Laŭ tiu vidpunkto estas nenio nova en la mondbildo de Martinus.

Multaj el la grandaj veroj de la vivo estas jam fragmente prezentitaj en la grandaj religioj kaj sciencoj de la tero, sed per la eterna mondbildo de Martinus unuafoje en la monda historio okazis ke estas farita plena kaj kompleta vivklarigo, kolektita en logika, scienca kaj matematike prezentita eterna mondbildo. Ĉiuj saĝuloj, religioj kaj sciencoj posedas nur fragmentojn de la mondbildo, kaj tial la homoj antaŭe ankaŭ lernis nur tiujn fragmentojn.

Persone mi havas la opinion ke multaj el la Martinus-aj analizoj, ekzemple tiuj de la seksa polusŝanĝo de la homo, amo al mikrokosmo kaj la strukturo de la eterna vivo neniam antaŭe estis priskribitaj en la literaturo.

 

15.5 La amopruvo de Martinus

Kiel Martinus tamen povis esti tiel certa ke ĉio kion li skribis estas vera? – Li mem respondis: “Ĝi estas vera, ĉar ĉiuj miaj analizoj konkludiĝas en la amo”. – “Ĉiuj miaj analizoj montras ke ĉio estas tre bona”.

En siaj prelegoj Martinus uzis diversajn variantojn de sia “amopruvo”. Li diris ke li povas esti tute certa ke li skribas la veron, ĉar ĉiuj analizoj ĉiupunkte finiĝas per la rezulto – ĉioamo, kaj ke oni amu sian proksimulon kiel sin mem. Ĉu ekzistas pli alta klarigo de la vivo ol tiu ke ĉio estas esprimo de amo? – La ĉioamo estas la plej alta scienco. La ĉioamo estas la baza tono de la tuta universo.

Martinus skribis tutan ĉapitron kun la titolo “La garantio de la identeco de miaj kosmaj analizoj kun la eterna vero”, kiu temas pri tiu amopruvo. (Libreto 12, ĉapitro 25. Tie li skribas ke lia kleriga laboro estis kreebla nur danke al kosma konscio, kaj tio estas konebla per tio ke liaj analizoj en neniu ajn kampo havas alian rezulton ol tiun ke oni estu bona kaj amema kaj amu sian proksimulon. Ĉio kion li skribis, estas unu granda defendo de la observado de la granda ordono “amu unu la alian”. Ĝi estas logika klarigo de senmorteco kaj de tio ke “kion homo semas, tion li rikoltos”. Ĉio finrezulte montriĝas esti utila, ĝojiga kaj bena al ĉiuj vivantaj estuloj.

Per siaj altkosmaj vizioj Martinus ricevis la donacon povi analizi la strukturon de la universo per tekstoj, bildoj kaj simboloj, kiujn oni nun povas legi kaj studi. Sed ĉu Martinus ne povis erari en siaj analizoj de la mondbildo?

Martinus: “Mi ne povas erari, ĉar mi ĝin ne inventis. Mi povas montri ke ĉiu unuopa el la analizoj kondukas al la finrezulto amo, kaj estas eĉ ne unu loko kiu kondukas al la malo. Tial mi povas diri ke estas nenio pli alta ol tiu ĉi spirita scienco nun kreita, kaj nenio pli alta venos. Ĝi portos la venontan mondan kulturon, kaj tiuj homoj kiuj pro ĝi hodiaŭ havas ĝojon kaj utilon kaj helpas ĝin, estas la pioniroj de la nova monda kulturo, kaj estas ili kiuj ĝin alkondukos”. (Prelego, 30.06.1969).

Oni ne povas fondi sekton sur la fakto ke du plus du estas kvar. Scienco ne estas ligebla en sekto, kaj estas neniu kotizo kaj asocio kun membreco ĉirkaŭ la Spirita Scienco de Martinus. Ĉiu estas libera studi biblioteke aŭ hejme la verkojn de Martinus, same kiel oni povas studi verkojn de Freŭdo, Markso aŭ Ejnŝtejno. Estas neniu devigo, la sola ligo estas la intereso kaj ĝojo kiun oni havas okupiĝante pri la spiritaj analizoj de Martinus. Martinus diris ke same kiel oni estas libera elekti ĉu sidi en la sunbrilo aŭ en la ombro, tiel oni ankaŭ estas libera elekti ĉu ekstudi la analizojn aŭ ne. La tuta vivoverko de Martinus estas pure donaco al la homaro, ĝi estas tute libera.

 

15.6 Ĉu ne venos pliaj mondbildoj surtere post Martinus?

Mondliberigantoj kun kosma konscio estas, laŭ Martinus, gastoj el pli alta mondo, kiuj serve al mondliberigo venas al la tero por helpi al la pli junaj fratoj antaŭeniri en la evoluo. Sed grade la teranoj mem evoluos kaj ekhavos kosman konscion, kaj Martinus maldetale taksis ke pli da homoj kun kosma konscio komencos veni sur la teron post 1000-1500 jaroj, la plej fruaj eble jam post 500 jaroj, kaj en la literaturo Martinus skribas ke la plimulto post 3000 jaroj havos kosman konscion.

Pluraj tial opinias ke la spiritsciencaj analizoj de Martinus ne estas nepre studendaj por atingi kosman konscion, ĉar venos aliaj kiuj faros mondbildojn same bonajn kiel tiujn de Martinus, kiam ili iam sukcesos ekhavi kosman konscion. – Sed la radon oni ja povas inventi nur unu fojon!

Ne povas esti pli ol unu eterna mondbildo, kaj lotiĝis al Martinus esti la unua kaj lasta, kiu sur tiu ĉi terglobo prezentu tion en logika kaj scienca maniero.

Estas nur unu analizo de la mio (X1): “estas io kiu estas”. Ekzistas sole “unu dia io”. Ĉio kio ekzistas, konsistigas nur “unu dian ion kiu estas”.

Ekzistas nur unu ĉioampleksa kreoprincipo X2, kiu estas disanalizebla en plurajn grandajn kreajn principojn, pri kiuj oni povas diri ankaŭ ke ekzistas nur unu principo de kontrasto, unu principo de malsato kaj satigo, unu principo de perspektivo, unu principo de sekspoluseco, unu principo de altiro kaj forpuŝo, unu principo de vivunuoj, unu principo de moviĝado, unu principo de cirkulado, unu principo de talentonukleoj, unu principo de ripetado, unu principo de reenkarniĝo, unu principo de gepatreco kaj unu principo de mondliberigo.

Ekzistas nur unu ĉioampleksa analizo de la konstanteco aŭ eterna ekzisto de energio en la formo de la analizo de X3, kiu reprezentas ĉion kreitan aŭ tempan.

Ĉi tiu analizo de la triunueca strukturo propra al la tuta universo kaj la vivaj estuloj estas ne malpli ol la solvo de la vivmistero mem. (Vidu LB2 par. 559–617, LB3, par. 680-762 kaj LEM3 par. 32.3-32.14).

La homoj kiuj en la estonteco ekhavos kosman konscion ĉi-planede, ne povos ankoraŭfoje fari novan “eternan mondbildon”. Ili nur povos provizi suplementajn detalojn al la ĉioampleksa patrina scienco kiun prezentis Martinus.

Aliflanke homoj post 3000 jaroj, legante La Libron de la Vivo, rigardos ĝin kiel fabelan aŭ porinfanan libron, kiu rakontas ion pri la nuna relative malalta grado de kompreno pri la analizoj de la vivo.

 

15.7 La Spirita Scienco de Martinus estas patrina scienco

Tamen emfazendas ke Martinus analizis nur la grandajn ĉefprincipojn de la monda scienco. Estas lasite al la nuntempaj kaj estontaj sciencistoj kun kosmaj ekbriloj kaj kosma konscio klarigi la multajn aliajn detalojn de ĉi tiu granda mondbildo.

Sed spite al tiu detala riĉeco de la vivo, Martinus tamen pledas por tio ke lia spirita scienco estas la “patrina scienco” de ĉiuj sciencoj, de ĉia scio, de ĉiu intelekta manifestiĝo. La natursciencon kaj la tutan materiisman sciencon li rigardas kiel malgrandan elkreskaĵon aŭ sekcion de sia spirita scienco. (Vidu Artikolaro 1, par. 14.10).

Similmaniere la intuicie dotitaj biologoj povos klarigi la tutan pasadon de la evolucio kaj ekzemple detale ekspliki ĉiujn transirajn formojn en la evoluo de reptilio al birdo. Kvankam ankaŭ antropologoj, psikologoj, geologoj, astronomoj ktp. ĉiu siaparte povos aldoni novajn detalojn al la mondbildo, la Spirita Scienco de Martinus daŭre restos unuiga patrina scienco.

 

15.8 La Providenco ne estas disipema pri mondliberigantoj

Kiel dirite en par. 15.3, laŭ eldiro de Martinus mem ne venos post li pliaj mondliberigantoj sur tiu ĉi tero, ĉar nun la homoj tiom progresis ke ili per liaj kosmaj analizoj mem povas iri la lastan distancon ĝis kosma konscio. – La Providenco ne estas disipema pri mondliberigantoj.

Kristo ne bezonis reveni por ankoraŭfoje demonstri la ĉioamon.

Martinus: “Kristo venis al la mondo interalie por montri ‘la kulminon de la ĉioamo’. Ĉu tio ne okazis interalie sur la kruco? – Kiu amo povas esti pli granda ol tiu ke oni meze de la kulmino de la plej teruraj suferoj de la vivo, kiujn onia malamiko preparis al oni, petas de Dio pardonon al la originanto de tiu malbonfaro? – Dio do ĉi tie montris al la homoj, per la kondutmaniero de Kristo, la kulminon aŭ la fincelon de sia kreado de la homo en sia bildo laŭ sia simileco. Tion li ne bezonas fari ankoraŭfoje. Nun la homoj mem devas komenci studi la dian scion, kiu nun troviĝas en intelekta formo, kaj mem travivi kaj vidi la veron en ‘la eterna lumo’ kaj tiamaniere grade fariĝi ‘kristaj estuloj’ aŭ finitaj homoj en la bildo de Dio laŭ lia simileco.” (LIK par. 6).

 

15.9 Teoria kaj proprasperta kosma konscio

Martinus montras en siaj analizoj ke por atingi kosman konscion necesas kompreni la leĝojn de la vivo kaj fariĝi memstare pensanta homo, tute liberigita pri religiaj dogmoj kaj aŭtoritatoj. Estas du neeviteblaj paŝoj en la evoluo al kosma konscio. Unue oni devas teorie alproprigi al si la kosmajn analizojn, kaj poste oni devas trejnadi aŭ elekzerci talentojn por transformi la teorian komprenon en praktikan konduton. Neniun el tiuj du ŝtupoj oni povas preterlasi en la evoluo.

Martinus klarigas ke necesas teoria gvidado pri la demando, kio estas bona kaj malbona:

Martinus: “Kvankam la humana kapablo kreskas kaj igas la homon senti forpuŝon de la malbono, ĝi ne povos doni al la homoj specialan teorian gvidadon pri tio, kio efektive estas bona kaj kio efektive estas malbona. Ja tiel multaj aferoj ŝajnas esti bonaj, sed reale estas malbonaj, same kiel multaj aferoj ŝajnas esti malbonaj, sed reale estas bonaj. Por povi tute decidi kio estas malbona, kaj kio estas bona en la dia mondoplano, oni devas koni la ĝeneralan strukturon de tiu plano.” (LB7 par. 2523).

Pri la alproprigo de “teoria kosma konscio” Martinus skribas: “Tiuj akceptemaj homoj povas ricevi per sia inteligento la perinteligentan interpreton de la realaj kosmaj kaj tial eternaj analizoj de la vivo. Ili tiamaniere povas ekhavi la teorian travivadon de la senco de la vivo aŭ la solvo de la vivmistero, tiel kiel Dio ĝin revelacias per la strukturo de la universo. Tiamaniere ili, same en konscio kiel en konduto, iom post iom fariĝas akceptemaj al ‘kosmaj ekbriloj’ kaj finfine travivos la totalan, kosman konscion kiel konstantan mensan strukturon, en kiu ili harmonios kun la Diaĵo, la senfineco kaj la eterneco.” (LB7 par. 2524).

 

15.10 Livets Bog ne estas sola savo, sed tamen nepra

Martinus en la antaŭparolo en Livets Bog 1 vere volas komprenigi al la leganto ke la universala mondbildo aŭ la eterna saĝo, kiun li manifestis en la formo de Livets Bog, “en nenia ajn maniero postulas aŭ pretendas esti tiel nomata sola savo.” (LB1 par. 10).

Li mem argumentas ke unuopa manifestiĝo kiel Livets Bog ne povas anstataŭi aŭ malnecesigi ĉiujn aliajn formojn de manifestiĝo. La vivo ja devas egalgrade utiligi ĉiujn el la ekzistantaj manifestiĝoj. Ke Livets Bog estus sola savo, ja signifus ke ĝi kapablus malnecesigi ĉiujn aliajn religiojn aŭ filozofiojn.

Ĉiu ŝtupo de la evoluo havas sian naturan religian inspir-fonton, ne anstataŭigeblan per la verko de Martinus, kiu tiamaniere ne estas sola savo. La evoluo havas multajn ŝtupojn kaj procedas laŭ multaj diversaj vojoj, kiuj ĉiuj estas same necesaj.

Kvankam Livets Bog ne estas la sola savilo, tamen ĉiuj en iu ŝtupo de sia evoluo studos la leĝojn de la vivo kaj la kosmajn analizojn antaŭ ol ekhavi kosman konscion. Kvankam la evoluo procedas laŭ multaj diversaj vojoj, ĉiuj homoj neeviteble devos trairi la saman pordegon por atingi la veran homregnon.

 

15.11 La homoj superkreskas malnovajn religiojn, same kiel infanoj superkreskas siajn infanajn vestaĵojn

Livets Bog ne povas anstataŭi la multajn religiojn, vivperceptojn kaj filozofiojn, kiuj donas grandan inspiron al la homoj sur tiu ĉi tero. Martinus komparas la multajn diversajn religiojn kaj vivperceptojn aperintajn tra la tempoj kun infanaj vestaĵoj. Same kiel infanoj superkreskas siajn malnovajn vestaĵojn kaj ekbezonas novajn, tiel ankaŭ la homoj superkreskas malnovajn kaj arkaikiĝintajn religiojn kaj ekbezonas novan inspiron, ĝis ili fine atingos la analizojn de la absoluta vero en la formo de la kosmaj analizoj kaj la eterna mondbildo. La homo devas fariĝi plenkreska kaj suverena.

Al la spirita esploranto, Livets Bog estas manlibro por observi la vivon, same kiel la flaŭro-manlibro estas manlibro por observi plantojn. Livets Bog estas helpilo por kompreni la rektan paroladon de la vivo aŭ la libron de la vivo de la ekzistado mem. Martinus ne estas aŭtoritato fidenda, sed li estas gvidanto kiu montras kie kaj kiel oni mem povas fari siajn observojn de la leĝoj de la vivo. Tiun serion da kosmaj analizoj, kiuj kune konsistigas la bazajn analizojn de la universo, li ne verkis sole por tio ke oni studu ilin. La intenco fare de Martinus estas animi la leganton mem eltrovi, ĉu tio kion li skribas do vere estas io observebla. Lastinstance niaj propraj travivaĵoj kaj observoj estas tio kio montru la validecon de la verko de Martinus – La Eterna Mondbildo.

Sur la lastaj ŝtupoj en la evoluo antaŭ kosma konscio ĉiuj ĉi-planedanoj do neeviteble kaj nepre ekstudos la kosmajn analizojn de la spirita scienco, kiujn ajn vojojn ili sekvos ĝis tiam.

 

15.12 La tri grandaj faktoroj de la evoluo

Lige al la argumento ke la kosmologio estas nepra studaĵo en la evoluo al kosma konscio, estas emfazende ke la evoluo dependas ne nur de unu faktoro, sed de pluraj faktoroj. Martinus iam listigis la tri plej gravajn faktorojn de la evoluo de la homo:

  1. Propraj spertoj
  2. Instruado
  3. La bona ekzemplo

Inter ĉi tiuj faktoroj la propraj spertoj ludas klare la plej grandan rolon, ni diru ĉi tie ĉ. 80 %. (Kosmos n-ro 5/2013). Sed grandan rolon ludas ankaŭ instruado, ekzemple lige al la spirita scienco, ni diru 15 %. Pli malgrandan, sed tamen ne sensignifan rolon en la evoluo ludas la inspiro al sekvado de la bona ekzemplo de aliaj, ĉ. 5 %.

Unu ĝenerala principo en la evoluo al kosma konscio estas ke la pli evoluintaj helpas kaj instruas la malpli evoluintajn. Tial ankaŭ la gepatra principo aŭ la principo de mondliberigado estas kalkulebla inter la eternaj kre-principoj en la kre-kapablo X2.

La Kosmologio de Martinus estas moralinstruo kies celo estas inspiri al homoj praktiki amon al la proksimulo. Martinus avertas kontraŭ konsciaj klopodoj por atingi kosmajn ekbrilojn aŭ artefaritan inicadon.

Martinus: “Ĉar kun la fundamenta morala evoluo la kosmaj kapabloj venos tute per si mem laŭ natura maniero, en sia neeraripova forto kaj potenco kaj sen ia ajn danĝero aŭ risko al la individuo.” (LB1 par. 208).

“Ĉion konsiderinte, ni tamen neniam ajn povos havi la klarigon alie ol per la rekta parolo de la vivo mem”, skribas Martinus. (LB3 par. 679). Tion oni povus interpreti tiusence ke studoj ludas neniun rolon en la evoluo. – Sed ankaŭ studoj kaj instruado estas parto de la rekta parolo de la vivo. Cetere Livets Bog estas manlibro por observi la vivon. Livets Bog estas gramatiko helpanta memstaran komprenon de la lingvaĵo uzata en “la rekta parolado de la vivo”.

Martinus: “Mi per miaj kosmaj analizoj ne deziras esti aŭtoritato kiun homoj devas kredi. La unuopa spirita esploranto kiu ekinteresiĝos pri la kosmaj analizoj, devas zorge provadi kaj studadi mian vivoverkon. Li devas konfronti ĝin kun siaj propraj spertoj kaj travivaĵoj. Nur tiam ĝi povos esti al li valora. Ekestos memstara pensado kaj analizado, ekestos helpo al memhelpo, kiu kondukos al iniciĝo en la misteron mem de la vivo.” (Kosmos n-ro 10/1990).

Livets Bog 1, med titlen Det Tredje Testamente, med symbol nr. 23 “Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse”.
Martinus sidste beslutning var at Livets Bog i 1981 skulle udgives på Borgen Forlag med titlen “Det Tredje Testamente”. www.martinus.dk

15.13 Martinus montras tre tolereman sintenon

La ampleksa toleremo de Martinus montriĝas precipe en la antaŭparolo de Livets Bog, kie li defendas ĉiujn homojn, skribante en par. 14 ke Livets Bog estas defendo eĉ por la kontraŭantoj de la libro, kaj en par. 19 li substrekas ke Livets Bog estas pledo por ĉiuj vivantaj estuloj.

Martinus: “Do neniel eblas enfermi aŭ monopoligi Livets Bog en iu ajn sekta aŭ societa formiĝo, ĉar ĝi ĝuste per sia universala, senpartia manifestiĝo de amo kaj saĝo neniam povos ekzisti, se ĝi ne estos same bona lernolibro por tiuj kiuj ne estas membroj de iu sekto, kiel por tiuj kiuj troviĝas en tia, ĝuste danke al sia identeco kiel universala esprimo de la vivanta religio de la vivo mem, en kiu ĉiuj kiel dirite estas membroj, kaj kie ĉio estas dogmoj.” (LB1 par. 15).

Al ĉiu verserĉanto aŭ studanto de la plej altaj problemoj de la vivo estas tre grave esti kondukota al la ĝusta informa fonto, kaj jen Martinus ne skribas ke Livets Bog estas la unusola ĝusta fonto. Li skribas male ke la dia saĝo disradias tra multaj tre diversaj formoj de estuloj, sciencoj, religioj kaj artoj.

Sed kiel oni do povas scii ke oni trovis la vojon al la ĝusta informa fonto? – Oni scias ke ĝi estas la ĝusta fonto, kiam oni ekhavas inspiron kaj sentas: “… fluon da varmoondoj, fluon da vivoforto aŭ energio, fluon da ideoj, fluon da sopiro reprezenti pli grandan perfektecon, fluon da espero kaj kredo je la Providenco aŭ la Patro, fluon da diaj kontento, harmonio kaj feliĉo, nerezisteblan aminklinon aŭ pliiĝintan kapablon ami ĉion kaj ĉiujn pere de la koncernata estulo. Kie ĝi estas en kontakto kun unu aŭ pluraj el tiuj fluoj, tie estas ĝia ĝusta loko en la vivo. “. (LB1 par. 17).

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Forside til førsteudgaven af Livets Bog i 1932 i soft-cover med stjernekors og guldtryk. www.martinus.dk

15.14 Livets Bog sufiĉas por atingi kosman konscion

Ofte homoj demandis ĉu Martinus sukcesis fini sian verkon, al kio li respondis ke lia misio estis finita per la publikigo de Livets Bog. Ĉio kion li poste skribis, estis “ekstraĵoj”. En Livets Bog, kiu estis finverkita en 1960, estas sufiĉe da materialo por atingi kosman konscion.

80-jaraĝa Martinus diris: “Iujn novajn aferojn mi ankoraŭ esperas fini, kaj eĉ se mi ne sukcesos fini ilin kiel mi deziras, mi tamen devas diri ke la monda misio jam estas savita. Estas donita tiel multe ke la nova monda kulturo povos flori. La homo povas akiri kosman konscion per studado de miaj analizoj kaj praktikado de la kondutmaniero sekvanta el ĝi.” (Prelego la 11-an de aŭgusto 1970).

85-jaraĝa Martinus diris en sia bonveniga parolado en Klint: “Estas treege espereble ke mi havos ankoraŭ kelkajn jarojn kaj povos fini tion kion mi komencis. Mi ja havas ne malmulton kion mi ŝatus fini. Sed mia misio, tio kio povas doni al la homoj kosman konscion, tiu delonge estas finita. La misio delonge estas finita. Tio kio restas al mi, estas aferoj kiujn mi ekentreprenis ĉar mi estis tiel forta, kaj ĉar mi havos la fortojn por plenumi ilin.” (Kosmos n-ro 7/2004).

Udkast til forside til Livets bog på glasplade.

15.15 Antaŭe la plej evoluintaj homoj de la tero devis enkarniĝi sur aliaj planedoj por ricevi instruadon pri spirita scienco

Kiam en 1932 Martinus skribadis la unuan volumon de sia ĉefverko, Livets Bog, eĉ relative alte evoluintaj homoj ne povis ekhavi kosman konscion sur tiu ĉi tero.

Martinus: “Koncerne tiajn terajn homojn kiuj iom post iom fariĝas tiel puraj aŭ tiel evoluintaj ke ili povas akcepti la fundamentan travivadon de la granda naskiĝo, tiu travivado do ne povas okazi sur la terglobo, sed nur sur mondoj kiuj pli multe progresis en la evoluo ol la terglobo. Tio siavice signifas ke la tera homo, travivinte tra pluraj vivoj sufiĉe grandan nombron da antaŭanoncaj simptomoj de la dirita naskiĝo kaj tiel maturiĝinte por la vera travivaĵo, ne plu naskiĝas sur la teron, sed en tian pli altan mondon, kie la granda naskiĝo estas fundamenta. Sed post tri mil jaroj la tera evoluo estos tiom progresinta ke la granda naskiĝo estos fundamente travivebla sur la tero, kaj la vera homregno tiel estos ekestinta ene de ĝia horizonta regiono.” (LB1 par. 248).

Sed jam post 1960, kiam LB7 kaj per ĝi la tuta ĉefverko estis finverkita, oni povis ekhavi kosman konscion. Tio evidentiĝas el la jena citaĵo, eldonita kvar jarojn poste en 1964.

Martinus: “Antaŭ ol pluiri, ni ĉi tie devas rimarkigi ke neniu estulo ĝis nun sur tiu ĉi tero povis evolui ĝis la finita stadio, en kiu ĝi fariĝus la homo laŭ la bildo de Dio, simila al li. Kiam tia finita homo, kiel tiu antaŭe priskribita, montriĝis en karno kaj sango, montriĝis en fizika organismo, tion ĝi efektive povis fari nur kiel gasto sur la tero. La kondiĉoj por atingi tiel altan evolu-nivelon ne troviĝis ĝis nun sur tiu ĉi tero. Kaj la estuloj tiam, atingante maturecon por evolu-periodo kiu ankoraŭ ne havis eblecon sur tiu ĉi tero, devis enkarniĝi aŭ naskiĝi en mondon aŭ sur planedon, kiu estis tiom pli progresinta en la evoluo ke ĝi posedis tiajn kondiĉojn ke la estuloj ĉi tie povis evolui tute ĝis la finstadio kaj fariĝi la homo laŭ la bildo de Dio, simila al li. Multaj el la progresintaj viroj kaj virinoj de la pasinteco delonge enkarniĝis sur tia pli alta planedo aŭ mondo, kiu jam nun estas tia finita aŭ perfekta hommondo, kia la terglobo iam fariĝos. Ĝis la nova mondliberiga epoko, kiu komenciĝis kun la dudeka jarcento, ne eblis al la homoj de ĉi tiu tero finevolui en la bildon de Dio kaj similiĝi al li.” (LEM2 par. 21.27).

Precipe la verko de Martinus kiel kerno de la mondliberigo de la dudeka jarcento ŝanĝis tiun situacion, tiel ke oni nun povas ekhavi kosman konscion sur tiu ĉi terglobo. Laŭ Martinus la monda ŝtato havos la kosmologion kiel “religion” aŭ spiritan bazon, kaj ĝi trapenetros la tutan estontan kulturon en tia maniero ke la kosmaj analizoj estos integra kaj memkomprenebla parto de la pensmaniero de la homo. La infanoj de la estonteco en la lernejoj estos instruataj pri la simboloj kaj la analizoj, kaj tio signifas ke neniu homo evitos ekkoni la kosmajn analizojn, eĉ sen detalaj studoj de Livets Bog.

 

15.16 La analizoj devas esti realigataj en praktika kondutado

Martinus priskribas kiel la alproprigo de la kosmaj analizoj tra la stadioj A, B kaj C helpas la estulon progresi al kosma konscio. Por atingi kosman konscion, la kosmaj analizoj de la spirita scienco unue estu integritaj en la konscion kiel teoria A-scio kaj poste realigitaj al konscia praktikado kiel B-scio kaj fine kiel aŭtomata praktikado en la formo de C-scio.

Martinus skribas pri tiu evoluo lige al la analizoj de la seksa evoluo de la homo de la A- ĝis la K-homoj. La plej evoluintaj surteraj homoj hodiaŭ estas la tiel nomataj I-homoj, kiuj kreskis super la geedzecon kaj ekhavis tian ĉioamon ke ili povas ami ankaŭ sian propran sekson. Antaŭe la I-homoj de ĉi tiu planedo devis enkarniĝi sur pli alte evoluintaj planedoj por akiri la kosmajn analizojn de la spirita scienco kaj la kosman konscion. (LB5, par. 1890).

Martinus: “Atinginte certan maturecon, la I-homo kiel dirite devis enkarniĝi sur alia planedo, kiu estis tiom pli evoluinta ke la solvo de la vivmistero aŭ la vera, eterna mondbildo estis absolute konkreta kaj universala, nedorma, tagkonscia fakto, kaj kie la granda naskiĝo estas ĉiutaga okazaĵo, same kiel la fizika naskiĝo estas ĉiutaga okazaĵo sur tiu ĉi tera nivelo. Tie la matura I-homo tuj glitis en la akiron de la kosmaj analizoj de la spirita scienco. Tiuj fariĝis A-scio, tio estas: scio bazita sur realecaj faktoj. Post tio ili fariĝis ĉiutaga praktikado, kiu estas la sama kiel B-scio. Sed per la ĉiutaga praktikado ili fariĝis C-scio, kiu siavice estas la sama kiel memstara kutimfunkcio aŭ talento. Kaj per sia kondutmaniero kulminanta en humaneco kaj amo al la proksimulo, kaj per sia psiko, sia intelekto kulminanta en la plej alta scio, la spiritaj kaj fizikaj vibradoj de la I-homo estis en tia stato, ke ili ekhavis la saman ondolongon kiel la baza tono de la universo aŭ la absoluta am-energio. Kaj ĝuste en tiu momento kiam la psiko de la estulo kontaktiĝis kun tiu ondolongo, okazis la granda naskiĝo. La estulo tiam ne plu estis ‘besto’, sed ‘homo laŭ la bildo de Dio’.” (LB5, par. 1892).

 

15.17 La juda templo kiel simbolo de la stadioj A, B kaj C de la kosma konscio

En la libro Logiko ĉap. 94 Martinus aparte detale klarigis la kreiĝon de talento per la tri stadioj de A-, B- kaj C-scio, kiuj reprezentas respektive teorian scion, praktikan ekzercadon kaj perfektecon aŭ aŭtomatan funkcion. En la artikolo La psika templo en libreto n-ro 21 kaj en LB6, par. 1984-1987, Martinus interpretas la simbolecon kiu troviĝas en la tabernaklo de la judoj kun la ekstera kaj interna antaŭkortoj, la sanktejo kaj la plejsanktejo.

“La paganoj, kiuj loĝas la eksteran antaŭkorton, ĉiuj estas estuloj kiuj ankoraŭ vivas kiel iloj de la manifestiĝoj de la mortiga principo, vivas kiel grandegaj fizikaj mortigantoj.” (LB6 par. 1984).

“Nur la estuloj kiuj elĉerpis ĉiujn tiujn mortigajn manifestiĝojn kaj ne plu estas obseditaj de tiu granda superstiĉo ke oni rajtas persekuti sian proksimulon pro tio ke tiu proksimulo estas la kulpulo pri onia eventuale malfeliĉa sorto, aspiras la grandan naskiĝon.” (LB6 par. 1985).

Laŭ la interpreto de Martinus pri la simboleco de la inica templo, homoj en “la interna antaŭkorto” jam havis teorian komprenon de la kosmaj analizoj, kaj ili tiamaniere troviĝis sur la A-stadio de saĝo. Praktikante la kosmajn analizojn en la ĉiutaga kondutmaniero, ili iom post iom migras en “la sanktejon”, kiu estas la rezidejo de la B-stadio de saĝo. La C-stadio de saĝo respondas al “la plejsanktejo”.

Martinus: “Kiam la saĝo tiel fariĝis aŭtomata funkcio en la ĉiutaga kondutmaniero, kaj la estulo tiel ne plu havas mallumon por kontraŭbatali aŭ nenion havas por supervenki en sia kondutmaniero, do kiam tiu estulo tiel fariĝis homo kiu plej zorge kaj precize plenumas la amon al la proksimulo aŭ la principon ami sian proksimulon kiel sin mem laŭ memkomprenebla kaj natura kondutmaniero, tiam ĝi finis pri la besta regno. Tiam ĝi estos trapasinta la ‘antaŭkorton’, la ‘internan antaŭkorton’ kaj la ‘sanktejon’, kaj enpaŝinta en la ‘plejsanktejon’ de la tabernaklo de Dio aŭ la templo de la vivo. Tiam ĝi jam estos efektiva ‘ĉefpastro’ aŭ Krista estulo, kiu havas enirpermeson al la ‘plejsanktejo’ de la templo de la vivo. Estas tiu perfektiĝo de la estulo kiu efektiviĝas en la formo de ‘la granda naskiĝo’ aŭ inico.” (LB6 par. 1985).

 

15.18 Kosma konscio estas di-konscio

En la klarigo de la frontpaĝa simbolo kun “La reveno de Kristo sur la nuboj” (n-ro 23), Martinus klarigas kiel la mondliberigantoj kunhelpas kiam la alte evoluinta homo aspiras la inicon al kosma konscio.

Martinus: “En tiu stadio la aspiranto al la granda naskiĝo do renkontos la mondliberiganton aŭ Kristan estulon. La aspiranto tiam ekvidos tiun estulon, kiu montriĝas al li en sia supertera gloro. Li vidos lin en ĉiotrapenetra blanka radiado, eliranta el la kosma korpo de la mondliberiganto, kiu ŝajnas esti konstruita el milionoj kaj milionoj da mikroskopaj steloj, kiuj ĉiu unuope dissparkas etan radiadon da neĝe blanka lumo, kiu kun la multego de la ceteraj etaj steloj formas tiun neĝe blankan, ĉiosuperbrilan lummaterialon, el kiu estas konstruita la organismo de la Krista estulo. La Krista estulo nun per tiu sia ĉiosuperbrila kosma lumorganismo trapenetros la spiriton de la aspiranto kaj tiamaniere malfermos ties talentonukleojn al travivado de kosma konscio.” (LEM2 par. 23.8).

Martinus: “Kio alia povas esti monda moralo ol la amo? – La amo devas esti la monda moralo, kaj la amo ja estas la finrezulto de ĉio tio kion mi skribis. Mi neniam ajn ion kritikis, ankaŭ ne la nigron aŭ la mallumon. Sed mi klarigis la mallumon kaj ĝiajn konsekvencojn kaj klarigis kiel ĝi fine kondukas al la lumo. Ĉio kondukas al la lumo. Ĉio kondukas al Dio. Ĉio kondukas al tio ke la homoj ekhavos di-konscion.” (Kosmos n-ro 7/2004).

 

– – – – –

La originala dana titolo:

Martinus og den ny verdensmoral

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

PRI  LA  ENHAVO  DE LA LIBRO pri Martinus

La dana intuicia filozofo Martinus (1890-1981) komencas sian agadon en monda situacio karakterizata de krizoj politika, ekonomia, media kaj saneca – alivorte, la mondo kia ni hodiaŭ konas ĝin.

La instruo de Martinus peras principojn de nova monda moralo, kiu fundamentas la kreadon de kulturo de amo kaj paco sur la tero. La evoluigo de nova kulturo de pardonemo kaj pli sana vivmaniero, la kreado de unu justa monda ŝtato, la enkonduko de la monda lingvo Esperanto, vegetarismo, la montrado de pli granda amo al plantoj, bestoj kaj homoj – al ĉio vivanta, tiel en la mikro- kiel ankaŭ en la mezo- kaj makrokosmo – estas gravaj elementoj en la Kosmologio de Martinus, kiu estas karakterizebla kiel integra mondbildo en kiu ĉio estas reciproke interligita.

MARTINUS KAJ LA NOVA MONDA MORALO

La Martinus-spertulo Ole Therkelsen ekzamenas la vivon de Martinus kaj rigardas tiujn cirkonstancojn, spiritajn tendencojn kaj personojn kiuj havis signifon por Martinus kaj lia instruo, kaj li komunikas la rigardon de Martinus pri la aktuala monda krizo kaj kiel la homaro povos atingi pli altan evolu-ŝtupon.

Estas same instrua kiel distra legado sub titoloj kiel la jenaj: Martinus ekhavas kosman konscion, Kriŝnamurti kiel mond-instruisto, Profetaĵoj pri la dana mondinstruisto, La sekreto de la piramido, La mondlingvo Esperanto, La terglobo – vivanta estulo, La monda ŝtato, Amo al la bestoj, Malsaneco kaj kuraco, La Krista moralo, Kompreni la eternecon kaj La reveno de Kristo.

La libro montras la konturojn de nova kulturo bazita sur nova monda moralo kaj turnas sin al ĉiuj kiuj interesiĝas pri politiko, scienco, filozofio, medio, sano kaj paco. La libro ankaŭ povas esti legata kiel enkonduko al la tuta vivoverko – La Kosmologio de Martinus

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

Elŝutebla revuo de Martinus Instituto

Ĉe la adreso www.martinus.dk/eo estas elŝutebla numero de Esperanto-Kosmos n-ro 1, 2014.
 La numero temas pri unua mondmilito kaj 10-a neoakizinta UK en Parizo en 1914 kaj
Martinus pri nova mondkulturo post kataklismo kaj mondmilitoj. Pri Nostradamus kaj dana Martinus (1890-1981). 
Krome Hokan Lundberg skribas artikolon: Kiel Martinus verdigis mian vivon.

Eo-Kosmos aperas du fojojn jare, en marto kaj oktobro. Interrete vi senpage povas aboni Kosmos kiel alkroĉitan pdf-dosieron. Sendu vian peton al Martinus-Instituto: esperanto@martinus.dk.
Ne plu eblos pagi kaj aboni paperan version de Kosmos en Esperanto pere de makleroj aŭ UEA-konto. /Amike Ole Therkelsen

www.martinus.dk/eo 

Pri Ole Therkelsen

Ole Therkelsen n. 1948, kemiisto kaj biologo, kiu skribas surfone de sia tutviva engaĝiĝo en la Kosmologio de Martinus, faris ĉ. 2000 prelegojn pri la kosmologio en dek kvin landoj en ses lingvoj, el kiuj pluraj estas aŭskulteblaj ĉe oletherkelsen.dk kaj oletherkelsen.info

Dekstre Ole 11-jara kun Martinus en la Martinus-Centro en Klint apud Nykøbing Sjælland en Danio.

Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver og taler på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk.
Ole (11 år) ved siden af Martinus ved et Gardenparty onsdag den 15. juli 1959 i Martinus Center Klint, 4500 Nykøbing Sjælland.

Informo

 

Martinus kaj lia verkaro

Martinus (1890-1981) naskiĝis en la vilaĝeto Sindal en Norda Jutlando de Danio. Li ricevis nur modestan instruon en la infana lernejo kaj poste li vivtenis sin per diversaj malaltnivelaj laboroj, ĝis li en 1921 komencis sian spiritsciencan laboron, kiu daŭris 60 jarojn. Martinus skribas pri la aktiviga faktoro de tiu laboro en la antaŭparolo de Livets Bog: “ … en mi estis aktivigitaj tute novaj perceptokapabloj. Tiuj kapabloj ebligis al mi – ne en ekbriloj, sed male en konstanta maldorma stato de tagokonscio – vidi ĉiujn portantajn spiritajn fortojn, nevideblajn kaŭzojn, eternajn mondleĝojn, bazajn energiojn kaj bazajn principojn malantaŭ la fizika mondo. La mistero de la vivo sekve ne estis mistero por mi.”

Livets Bog – La Libro de la Vivo

Livets Bog en sep volumoj estas la ĉefa verko en la verkaro de Martinus. Livets Bog enhavas kosmajn analizojn, kiuj profunde priskribas la eternan strukturon, la principojn kaj leĝojn de la vivo. Kiel suplemento al la ĉefa verko Martinus skribis La Eterna Mondbildo (simbollibroj), Logiko kaj Sepulto. La Eterna Mondbildo enhavas la koncentritajn rezultojn de la analizoj, kiuj estas akompanataj de simboloj, kiuj ebligas al la leganto superrigardi la kosman strukturon de la vivo kaj la universo. La tuta verkaro de Martinus enhavas milojn da paĝoj kaj portas la ĉefan titolon La Tria Testamento. Lige al la kosmologio de Martinus ne troviĝas ia ajn membreco aŭ unuiĝo.

Martinus-Instituto

Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.

En Martinus-Instituto estas administrejo, librovendejo kaj eldonejo, kiu krom la verkaron de Martinus ankaŭ eldonas la revuon Kosmos en pluraj lingvoj. Dum la vintra duono de la jaro ankaŭ estas prelegoj kaj studrondoj en Kopenhago kaj en Martinus-Centro en Klint.

 Martinus-Centro Klint

Martinus-Centro, kiu situas en Klint apud Nykøbing Sjælland, 100 km nordokcidente de Kopenhago, estas internacia centro por studado, kie oni instruas pri la kosmologio de Martinus pere de prelegoj, kursoj kaj studrondoj. Somere okazas ĉiutaga instruado en la dana kaj sveda lingvoj, kun nova programo ĉiun semajnon. En kelkaj semajnoj la instruado okazas ankaŭ en Esperanto, la angla kaj la germana lingvoj. Printempe kaj aŭtune okazas mallongaj kaj longaj kursoj, kie oni povas profunde studi la analizojn de Martinus.

Pli da informoj pri Martinus (1890-1981)

La instituta ret-paĝaro ekzistas en pluraj lingovj kaj enhavas ampleksan informon pri la mondbildo de Martinus, pri la literaturo kaj la simboloj, kursoj kaj prelegoj, la revuo Kosmos, kaj informon pri la programo en la Instituto en Kopenhago kaj en la Centro Klint. La paĝaro de la Instituto ankaŭ enhavas funkcion, kiu ebligas ke oni povas legi kaj serĉi en la verkaro de Martinus kaj legi malnovajn numerojn de la revuo Kosmos. Krome estas fotogalerio kun miloj da fotoj. Petu provnumeron de Kosmos, broŝurojn, literaturliston kaj programojn ĉe la Instituto:

Martinus-Instituto

Mariendalsvej 94-96

DK-2000 Frederiksberg

Danmark

Telefono:+45 38 34 62 80

Retpoŝto: esperanto@martinus.dk

Paĝaro: www.martinus.dk

Librovendejo: shop.martinus.dk

La literaturo

En sia verkaro La Tria Testamento Martinus (1890-1981) priskribis, logikan, koheran mondbildon, kiu montras, ke ĉiuj vivaj estuloj estas parto de viva universo kaj partoprenas en kontinua evoluo al pli altaj vivoformoj. La nuntempaj radikalaj ŝanĝoj kaj krizoj en la mondo estas parto de la pereo de malnova mondkulturo kaj la naskiĝo de nova humana monda socio.

La ĉefa verko en La Tria Testamento estas Livets Bog en sep volumoj, kaj kiel suplemento al tiu estas la simbolverkaro La Eterna Mondbildo en ses volumoj. Krome estas serio da aliaj libroj, granda nombro da artikoloj kaj prelegoj.

La serio da malgrandaj libroj n-ro 1–28 traktas specifajn temojn en la mondbildo en simpla kaj rekta maniero.

La Tria Testamento

Livets Bog, volumoj 1-7

La Eterna Mondbildo, volumoj 1-6

Logiko

Sepulto

La Intelktigita Kristanismo

Artikolaro 1

kaj 28 malgrandaj libroj pri elektitaj temoj

 

La literaturo estas eldonita de Martinus-Instituto kaj estas aĉetebla ĉe la reta librovendejo: shop.martinus.dk kaj mendebla ĉe la adreso: info@martinus.dk.

Martinus-Kosmologio

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk